Thử mã nhúng Scribd - bài bình thơ Lệ Thu

Dùng mã nhúng trên trang vnweblogs để đọc tài liệu dài khỏi mất công post bài

Lệ Thu
Tình hình là trên IE8.0 thì hiện lên mã Typesetting còn trên Firefox và Google crome thì hiện ra hình Media --> Chỉ có thể coi trực tiếp trên trang scibd.com (bấm vào link chữ Lệ Thu) chứng tỏ trang vnweblogs chưa hỗ trợ được mã nhúng trực tiếp!
Trang tư liệu Scibd.com cho phép bạn tải lên và tải về những tài liệu định dạng doc pdf. Có nhiều tài liệu khá bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản là có thể sử dụng dễ dàng.