Trần tộc đại tôn từ đường

Hình ảnh trong lễ Tế hiệp Trần tộc Đại tôn từ đường Mạnh phái Cảnh Vân (Phước Thành Tuy Phước Bình Định) vào dịp 12 tháng Giêng Canh Dần:
- Hình tư liệu các bậc tiền hiền trong họ
- Các ban thờ văn võ phát khoa đông tây...
- Lễ gặp mặt bà con họ tộc Mạnh phái và Trọng phái Mỹ Á (Phú Yên) và Quý phái Phú Hiệp (Phú Yên)
- Lễ trao học bổng cho con cháu nội ngoại họ Trần học giỏi vượt khó bậc phổ thông và đại học.