Tòng sư

tongsu
TÒNG SƯ
Cổ chi học giả tất hữu sư sư giả sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã. Nhân phi sinh nhi tri chi thục năng vô hoặc. Hoặc nhi bất tùng sư kỳ vi hoặc dã chung bất giải hĩ!

tranlangtu

Dịch thoát!

Theo Thầy
Người học khi xưa phải có thầy
Thầy truyền đạo lớn tránh điều sai
Sinh ra ai dám khoe mình biết
Dò dẫm làm sao hiểu cái hay?
Đã sợ biết sai lòi cái dốt
Giấu quanh chẳng chịu lắng nghe thầy
Hỡi ôi sai nhỏ thành sai lớn
Chẳng chịu học thầy lại học ai?